شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1051نيروهاي مسلحقرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/03/051400
1051نيروهاي مسلحقرص - پريميدون - 250mg S.tab1389/02/061730
1051نيروهاي مسلحقرص - پريميدون - 250mg S.tab1388/07/16390