شنبه 1 آبان 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1051نيروهاي مسلحقرص - پريميدون - 250mg S.tab1392/03/051400
1051نيروهاي مسلحقرص - پريميدون - 250mg S.tab1389/02/061730
1051نيروهاي مسلحقرص - پريميدون - 250mg S.tab1388/07/16390