شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1050نيروهاي مسلحقرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/09/20600
1050نيروهاي مسلحقرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/03/05450
1050نيروهاي مسلحقرص - پريماکين فسفات - 15mg1392/01/11300
1050نيروهاي مسلحقرص - پريماکين فسفات - 15mg1390/07/04200