يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1044نيروهاي مسلح70قرص - پردنيزولون فورت - 50mg1393/07/014500
1044نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون فورت - 50mg1392/05/273800
1044نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون فورت - 50mg1392/04/052100
1044نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون فورت - 50mg1391/02/301500
1044نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون فورت - 50mg1390/07/04880
1044نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون فورت - 50mg1388/07/16600