دوشنبه 4 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1045نيروهاي مسلح70قرص - پردنيزولون - 5mg1393/07/01650
1045نيروهاي مسلح70قرص - پردنيزولون - 5mg1392/03/12550
1045نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون - 5mg1392/03/05400
1045نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون - 5mg1391/09/20300
1045نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون - 5mg1391/02/30250
1045نيروهاي مسلحقرص - پردنيزولون - 5mg1390/03/18180