يکشنبه 14 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/03/05750
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/01/11550
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1391/04/03400
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1390/02/27300
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1388/07/16150