پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/03/05750
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1392/01/11550
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1391/04/03400
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1390/02/27300
1043نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 5mg S.tab1388/07/16150