جمعه 30 مهر 1395    |    Friday, October 21, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1392/03/05350
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1392/01/11260
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1391/04/03200
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1390/02/24150