شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1392/03/05350
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1392/01/11260
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1391/04/03200
1042نيروهاي مسلحقرص - پرازوسين - 1mg1390/02/24150