سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Monday, January 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1041نيروهاي مسلحقرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1392/11/2559000
1041نيروهاي مسلحقرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1391/04/2826000
1041نيروهاي مسلحقرص - پرازي کوانتل - 600mg FC1389/08/092250