شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5217نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 30mg1392/03/054000
5217نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 30mg1391/07/102500
5217نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 30mg1388/07/161700