جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5217نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 30mg1392/03/054000
5217نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 30mg1391/07/102500
5217نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 30mg1388/07/161700