جمعه 7 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
5624نيروهاي مسلح90قرص - پيوگليتازون - 15mg1392/03/053200
5624نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 15mg1391/07/102000
5624نيروهاي مسلحقرص - پيوگليتازون - 15mg1388/07/161000