پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1009نيروهاي مسلحقرص - پيموزايد - 4mg S.tab1392/07/147500
1009نيروهاي مسلحقرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/10/253600
1009نيروهاي مسلحقرص - پيموزايد - 4mg S.tab1391/01/263450
1009نيروهاي مسلحقرص - پيموزايد - 4mg S.tab1390/04/073350
1009نيروهاي مسلحقرص - پيموزايد - 4mg S.tab1388/07/162500