سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1005نيروهاي مسلحقرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/11/062000
1005نيروهاي مسلحقرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/03/051600
1005نيروهاي مسلحقرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1392/01/111200
1005نيروهاي مسلحقرص - فيتوناديون (ويتامين k1) - 10mg C.tab1390/07/04900