شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
979نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1392/03/05500
979نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1392/01/11330
979نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1391/04/04250
979نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1390/07/04150
979نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 100mg1388/07/1690