دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
982نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/03/05300
982نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1392/01/11200
982نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1390/07/04130
982نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 60mg1388/07/1675