جمعه 7 آبان 1395    |    Friday, October 28, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/03/05220
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/01/11150
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1390/07/0490
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1388/07/1645