سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Tuesday, February 28, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/03/05220
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1392/01/11150
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1390/07/0490
980نيروهاي مسلحقرص - فنوباربيتال سديم - 15mg1388/07/1645