پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
976نيروهاي مسلحقرص - فنازوپريدين - 100mg FC1392/03/051200
976نيروهاي مسلحقرص - فنازوپريدين - 100mg FC1392/01/11900
976نيروهاي مسلحقرص - فنازوپريدين - 100mg FC1391/04/05700
976نيروهاي مسلحقرص - فنازوپريدين - 100mg FC1390/03/18450
976نيروهاي مسلحقرص - فنازوپريدين - 100mg FC1388/07/16275