يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
975نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 8mg1392/03/05450
975نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 8mg1392/01/11300
975نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 8mg1391/07/03220
975نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 8mg1390/07/04180
975نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 8mg1388/07/1663