شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1392/03/05360
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1392/01/11240
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1391/07/03180
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1390/07/04130
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1388/07/1680