سه شنبه 10 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1392/03/05360
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1392/01/11240
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1391/07/03180
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1390/07/04130
973نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 4mg1388/07/1680