يکشنبه 8 اسفند 1395    |    Sunday, February 26, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
972نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 2mg1392/03/05300
972نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 2mg1392/01/11200
972نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 2mg1391/07/03150
972نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 2mg1390/07/04100
972نيروهاي مسلحقرص - پرفنازين - 2mg1388/07/16600