سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
970نيروهاي مسلحقرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1392/09/221650
970نيروهاي مسلحقرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1392/04/021200
970نيروهاي مسلحقرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1391/09/20900
970نيروهاي مسلحقرص - پنتوکسي فيلين - 400mg EC1390/07/04840