جمعه 6 اسفند 1395    |    Friday, February 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
966نيروهاي مسلحقرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/05/101800
966نيروهاي مسلحقرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1392/04/05900
966نيروهاي مسلحقرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1391/09/20650
966نيروهاي مسلحقرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1390/07/04490
966نيروهاي مسلحقرص - پني سيلين وي - 500mg (800,000u)1388/07/16400