پنجشنبه 5 اسفند 1395    |    Thursday, February 23, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1026نيروهاي مسلح70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1393/03/0113844
1026نيروهاي مسلح70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1393/03/0113844
1026نيروهاي مسلح70قرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1393/01/012700
1026نيروهاي مسلحقرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/10/1513842
1026نيروهاي مسلحقرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/03/052700
1026نيروهاي مسلحقرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1392/01/112000
1026نيروهاي مسلحقرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1390/03/291500
1026نيروهاي مسلحقرص - پارا آمينو بنزوئيک اسيد پتاسيم ( پاباکا ) - 500mg1388/07/16750