شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2333نيروهاي مسلحقرص - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/04/104400
2333نيروهاي مسلحقرص - پنتاپرازول سديم - 40mg1392/01/112600
2333نيروهاي مسلحقرص - پنتاپرازول سديم - 40mg1389/10/012400