يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2332نيروهاي مسلحقرص - پنتاپرازول سديم - 20mg1392/04/102400
2332نيروهاي مسلحقرص - پنتاپرازول سديم - 20mg1392/01/111600
2332نيروهاي مسلحقرص - پنتاپرازول سديم - 20mg1389/10/011300