شنبه 2 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
936نيروهاي مسلحقرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1392/03/054000
936نيروهاي مسلحقرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1392/01/113000
936نيروهاي مسلحقرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1391/03/072600
936نيروهاي مسلحقرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1390/07/042200
936نيروهاي مسلحقرص - اکسي متولون - 50mg S.tab1388/07/161900