دوشنبه 15 آذر 1395    |    Monday, December 5, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
935نيروهاي مسلح70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1393/08/01500
935نيروهاي مسلح70قرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1393/08/01500
935نيروهاي مسلحقرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1392/04/05400
935نيروهاي مسلحقرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1391/07/10300
935نيروهاي مسلحقرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1390/11/24250
935نيروهاي مسلحقرص - اکسي بوتينين کلرايد - 5mg S.tab1388/07/16100