پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Wednesday, December 7, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2447نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/09/223250
2447نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/03/052400
2447نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/01/111800