دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2447نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/09/223250
2447نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/03/052400
2447نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 300mg FC1392/01/111800