پنجشنبه 18 آذر 1395    |    Thursday, December 8, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2280نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/09/221750
2280نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/03/051350
2280نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/01/111000