سه شنبه 5 بهمن 1395    |    Tuesday, January 24, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2280نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/09/221750
2280نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/03/051350
2280نيروهاي مسلحقرص - اکس کاربامازپين - 150mg FC1392/01/111000