شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
934نيروهاي مسلح70قرص - اکسازپام - 10mg1392/03/05300
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1392/03/054000
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1392/01/11200
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1390/07/04110
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1388/07/1665