يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Sunday, January 22, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
934نيروهاي مسلح70قرص - اکسازپام - 10mg1392/03/05300
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1392/03/054000
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1392/01/11200
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1390/07/04110
934نيروهاي مسلحقرص - اکسازپام - 10mg1388/07/1665