شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1878نيروهاي مسلح70قرص - اکساندرولون - 2.5mg1392/03/0112000
1878نيروهاي مسلحقرص - اکساندرولون - 2.5mg1391/07/039000
1878نيروهاي مسلحقرص - اکساندرولون - 2.5mg1388/07/165170