چهارشنبه 6 بهمن 1395    |    Wednesday, January 25, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2093نيروهاي مسلحقرص - اندانسترون - 4mg1392/03/05800
2093نيروهاي مسلحقرص - اندانسترون - 4mg1392/01/11600
2093نيروهاي مسلحقرص - اندانسترون - 4mg1391/03/03450
2093نيروهاي مسلحقرص - اندانسترون - 4mg1390/08/11320