پنجشنبه 6 آبان 1395    |    Thursday, October 27, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2035نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 10mg1392/03/05810
2035نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 10mg1392/01/11600
2035نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 10mg1390/06/28440