جمعه 19 آذر 1395    |    Friday, December 9, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
1907نيروهاي مسلح90قرص - الانزاپين - 5mg1392/03/05680
1907نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 5mg1392/01/11500
1907نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 5mg1391/12/13440
1907نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 5mg1390/06/27370