شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2751نيروهاي مسلح90قرص - الانزاپين - 2.5mg1393/04/241200
2751نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 2.5mg1392/03/05400
2751نيروهاي مسلحقرص - الانزاپين - 2.5mg1392/01/11300