دوشنبه 9 اسفند 1395    |    Monday, February 27, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
2009نيروهاي مسلحقرص - افلوکساسين - 300mg1392/04/052400
2009نيروهاي مسلحقرص - افلوکساسين - 300mg1391/05/111800
2009نيروهاي مسلحقرص - افلوکساسين - 300mg1390/06/272600