شنبه 13 آذر 1395    |    Saturday, December 3, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
930نيروهاي مسلحقرص - افلوکساسين - 200mg1392/04/052150
930نيروهاي مسلحقرص - افلوکساسين - 200mg1391/04/031600
930نيروهاي مسلحقرص - افلوکساسين - 200mg1390/07/041500