يکشنبه 3 بهمن 1395    |    Saturday, January 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
922نيروهاي مسلح70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1393/11/01600
922نيروهاي مسلح70قرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1393/07/01500
922نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/03/05450
922نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1392/01/11300
922نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1391/05/28230
922نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1390/07/04180
922نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 25mg FC1388/07/16150