شنبه 13 آذر 1395    |    Friday, December 2, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
921نيروهاي مسلح70قرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1393/11/01400
921نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1392/03/05300
921نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1392/01/11200
921نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1391/05/28150
921نيروهاي مسلحقرص - نورتريپتيلين - 10mg FC1390/07/04120