سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
913نيروهاي مسلحقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1392/04/22700
913نيروهاي مسلحقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1391/07/10400
913نيروهاي مسلحقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1391/01/23345
913نيروهاي مسلحقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1389/02/13330
913نيروهاي مسلحقرص - نيتروگليسرين - 2.6mg SR1388/07/16295