يکشنبه 21 آذر 1395    |    Sunday, December 11, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
907نيروهاي مسلح70قرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1393/10/01700
907نيروهاي مسلحقرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/12/27500
907نيروهاي مسلحقرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/03/05300
907نيروهاي مسلحقرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1392/01/11200
907نيروهاي مسلحقرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1390/07/04160
907نيروهاي مسلحقرص - نيتروفورانتوئين - 100mg S.tab1388/07/16115