شنبه 20 آذر 1395    |    Saturday, December 10, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
905نيروهاي مسلح70قرص - نيموديپين - 30mg FC1393/06/019400
905نيروهاي مسلحقرص - نيموديپين - 30mg FC1392/04/036200
905نيروهاي مسلحقرص - نيموديپين - 30mg FC1389/08/195327