شنبه 1 آبان 1395    |    Saturday, October 22, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
903نيروهاي مسلحقرص - نيفديپين - 10mg FC1392/03/05550
903نيروهاي مسلحقرص - نيفديپين - 10mg FC1392/01/11400
903نيروهاي مسلحقرص - نيفديپين - 10mg FC1390/03/29300