دوشنبه 15 آذر 1395    |    Sunday, December 4, 2016
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
903نيروهاي مسلحقرص - نيفديپين - 10mg FC1392/03/05550
903نيروهاي مسلحقرص - نيفديپين - 10mg FC1392/01/11400
903نيروهاي مسلحقرص - نيفديپين - 10mg FC1390/03/29300