جمعه 1 بهمن 1395    |    Friday, January 20, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
896نيروهاي مسلح70قرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1393/06/0115000
896نيروهاي مسلحقرص - نياسيناميد ( نيکوتيناميد) - 500mg1388/12/049000