سه شنبه 3 اسفند 1395    |    Tuesday, February 21, 2017
کد بیمه ایشرکت بیمهدرصد سهم بیمهداروتاریخ تغییر قیمتقیمت(ریال)
900نيروهاي مسلح70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 500mg Double.tab1393/08/304800
900نيروهاي مسلح70قرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 500mg Double.tab1387/10/074800
900نيروهاي مسلحقرص - نياسين (اسيد نيکوتينيک ) - 500mg Double.tab1388/07/164000